VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Dokumentum je zverejnený výlučne v elektronickej podobe, neuzatvára sa v tlačenej forme, nepovažuje sa za zmluvu alebo etický kódex, jazykom dokumentu je slovenčina. V prípade otázok ohľadne funkčnosti, objednávok a dodacích podmienok webshopu nás neváhajte vyhľadať cez dostupné kontakty.

Predmetné VOP sa vzťahujú na právne vzťahy prezentované na webstránke poskytovateľa www.mbtonline.eu a ďalších doménach. VOP sú sprístupnené na nasledujúcej adrese: https://www.mbtonline.eu

1.Výklad základných pojmov 

VOP - všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa

 •   Poskytovateľ -  Healthshift Plus Kft., predávajúci, majiteľ domény www.mbtonline.eu, prevádzkovateľ webstránky, autor
 •   Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, spotrebiteľ, objednávateľ tovaru ktorý nakupuje cez webstránku, užívateľ webstránky, dotyčná osoba
 •   Zmluva - záväzkovo právny vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim
 •   Zmluvné strany - poskytovateľ a kupujúci
 •   Tretia osoba - osoba odlišná od poskytovateľa a kupujúceho
 •   Webstránka -  www.mbtonline.eu
 •   Tovar - predmet predaja a kúpy uvádzaný na webstránke
 •   Doručenie - preprava a dodanie tovaru osobe a na miesto označené kupujúcim
 •   Prepravca - spoločnosť 

 •   Označenie - zreteľné označenie tovaru v slovenskom jazyku
 •   Formy označenia - názov, ilustrácia, veľkosť, charakteristika, cena v eurách
 1. Základné údaje 

Údaje poskytovateľa

Názov: Healthshift Plus Kft.

Sídlo: 2800, Tatabánya, Boróka utca 7

Poštová adresa: Budapešť, Üllői út 5, 1091

Adresa predajne, odberné miesto: Budapešť, Üllői út 5, 1091

kontakt s kupujúcimi

emailová adresa webshop@mbtonline.eu

telefón +421 918 967 802

Otváracie hodiny zákazníckeho centra:

Pondelok-Piatok: od 9:00 - do 16:45 alebo online 24/7 

 1. Základné ustanovenia 

3.1. Na VOP, na vzťahy neupravené VOP sa vzťahuje slovenské právo, predovšetkým

 •   zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 •   zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
 •   zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon),
 •   zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
 •   zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 •   zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
 •   zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

3.2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webstránke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Zmeny poskytovateľ sprístupní najneskôr 11 dní pred ich účinnosťou na webstránke poskytovateľa. Kupujúci, to aj nezaregistrovaní, súhlasia s podmienkami VOP, zároveň vyhlasujú, že s ustanoveniami VOP boli oboznámení, tie kupujúcich zaväzujú.

3.3. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva v súvislosti s webshopom, prezentovaným obsahom a prevádzkovaním webshopu. Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. Porušenie autorského práva trestné.

 1. Tovar a služby 

4.1.Prezentovaný tovar na webstránke poskytovateľa je možné objednať výlučne elektronicky. Cena tovaru sa uvádza v eurách spolu so zákonnou výškou DPH. Cena doručenia v cene tovaru nie je zahrnutá, tá sa účtuje v súlade s cenou prepravy podľa článku 7. VOP. Náklady za balenie sú zahrnuté v cene tovaru.

4.2. Tovar prezentovaný na webstránke poskytovateľa je riadne označený. Ilustrácia tovaru sa môže líšiť od skutočného tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosti medzi ilustráciou a podobou skutočného tovaru.

4.3. V prípade vyskytnutia chýb pri označení tovaru vrátane ceny tovaru na webstránke, poskytovateľ si vyhradzuje právo na opravu a korekciu vád. V takomto prípade poskytovateľ bezodkladne informuje kupujúceho o novom označení tovaru. Následne môže kupujúci opakovane objednávku potvrdiť alebo od objednávky odstúpiť.

4.4. V prípade zavedenia akčnej ceny tovaru, poskytovateľ informuje kupujúceho o podmienkach akcie a jej časovom rozsahu.

 1. Objednanie tovaru

5.1. Tovar si kupujúci cez webstránku nemôže objednať bez registrácie.

5.2. Poradie úkonov kupujúceho pri platnej objednávky tovaru

 •   kupujúci si označí tovar a množstvo tovaru, ktorý chce objednať
 •   kupujúci presunie objednávku do - Pridaj do košíka. Kliknutím na -Košík si kupujúci môže   prezrieť jeho obsah, stav a množstvo objednávky
 •   po kontrole množstva objednaného tovaru kliknutím na  -X- môže tovar z košíka odstrániť
 •   kupujúci zadá adresu doručenia a spôsob platby

5.3. Spôsob platby

 •   PayPal
 •   Prevod 

5.3.1. Online platba cez PayPal: Na stránke PayPal vie zákazník uhradiť požadovanú sumu dvoma spôsobmi.

- ak zákazník disponuje s PayPal schránkou, tak po prihlásení do schránky vie uhradiť požadovanú sumu objednávky.

- ak zákazník ešte nedisponuje s PayPal schránkou ani účtom, zákazník si vyberie platbu bankovou kartou. Musí zadať meno, číslo bankovej karty, typ, platnosť karty, CW kód, fakturačnú adresu a telefónne číslo. Ak sú všetky potrebné údaje zadané, tak po stačení -Agree&Pay-  viete uskutočniť úhradu objednávky.

Akceptované typy bankových kariet: Visa (Verified by Visa), Visa Electron, Master Card (Master Card Secure Code), V-Pay, JCB a Maestro.

5.3.2. Platba prevodom sa uskutoční na základe poskytovateľom poslaných údajov po ukončení objednávky priamo z účtu zákazníka na účet poskytovateľa. Tento spôsob platby môže predlžiť termín vybavenia objednávky.

5.4. Po uvedení údajov kupujúci môže odoslať objednávku kliknutím na -Platba-, stlačením ktorého objednávku potvrdí, predtým ale ešte raz má možnosť skontrolovať obsah objednávky, s možnosťou zaslania poznámok  k objednávke, to aj cez email. Odoslaním objednávky uvedením spôsobom vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť cenu.

5.5. Poskytovateľ bezprostredne pred odoslaním objednávky zrekapituluje a znova informuje kupujúceho o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou, a to o

 •   hlavných vlastnostiach tovaru
 •   celkovej cene tovaru
 •   nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a o iných nákladoch a poplatkoch

5.6. Oprava údajov

Kupujúci pred potvrdením a uzavretím každého kroku objednávky má možnosť spraviť krok späť do predchádzajúcej fázy objednávky, s možnosťou prepísania a opravy zadaných údajov.

5.7. Kupujúci po zaslaní objednávky obdrží email s potvrdením objednávky, zároveň poskytovateľ oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín doručenia tovaru.. Potvrdené objednávky sú pre kupujúceho záväzné. V prípade neobdržania emailu o potvrdení objednávky do 48 hodín od zaslania objednávky kupujúcim, kupujúceho jeho objednávka nezaväzuje žiadnym spôsobom. Zodpovednosť poskytovateľa za neobdržanie potvrdenia objednávky kupujúcim sa vylučuje pre nemožnosť obdržania potvrdenia kvôli zle zadanej emailovej adrese kupujúcim alebo v prípade správy o nemožnosti doručenia emailu kvôli nedostatočného úložného priestoru emailovej schránky kupujúceho.

5.8. Konečná cena uvádzaná pri úkone potvrdenia objednávky kupujúcim v sebe zahŕňa všetky náklady.

5.9. O konečnej cene kupujúci obdrží oznámenie. Poskytovateľ v deň zaslania tovaru zašle kupujúcemu faktúru vo formáte .pdf na elektronickú adresu kupujúceho emailom. Kupujúci výslovne súhlasí s odovzdaním faktúry uvedeným spôsobom. Faktúra sa považuje za doručenú odoslaním emailu poskytovateľom.

5.10. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

5.11. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa potvrdenej objednávky.

5.12. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti už uhradenú cenu tovaru v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, najmä pre chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.

 1. Spracovanie a vybavenie objednávok poskytovateľom 

6.1. Objednávky sú spracované počas otváracích hodín. Mimo otváracích hodín je tovar možné objednať tiež, v prípade po pracovných hodinách sa objednávka spracuje nasledujúci pracovný deň.

6.2. Všeobecná dodacia lehota je 4-6 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Poskytovateľ sa tovar zaväzuje dodať najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky poskytovateľovi.

6.3. V prípade, že poskytovateľ nemôže tovar dodať pre dôvody ad1- s tovarom nedisponuje; ad2- tovar nemôže zaobstarať, je povinný kupujúceho o tomto bezodkladne informovať, zároveň už zaplatenú cenu bezodkladne vrátiť kupujúcemu. Splnením tohto záväzku ďalšie povinnosti poskytovateľa zostávajú nedotknuté.

6.4. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu označenia tovaru z dôvodu neohlásenia takýchto zmien zo strany zmluvného partnera poskytovateľa.

6.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie už potvrdených objednávok alebo ich časti.

6.6. Dodanie časti záväznej objednávky je možné len súhlasom kupujúceho.

6.7. Miesto doručenia je určené na základe objednávky kupujúceho. Za doručenie sa považuje dodanie  tovaru na miesto určené kupujúcim.

6.8. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený proti poškodeniu. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať stav a neporušenosť zásielky.

6.9. Spolu s tovarom dodá poskytovateľ kupujúcemu faktúru (daňový doklad) ktorý je aj zároveň dodací list. Poskytovateľ spolu s tovarom dodá návod na použitie a záručný list, iba ak to vyžaduje povaha tovaru.


6.10. Za tovar zodpovedá poskytovateľ jeho prevzatím kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim a vybavený poskytovateľom od doby, kedy kupujúci písomne potvrdí prevzatie tovaru prepravcovi.

6.11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši poskytovateľ dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.12. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru zásielku skontrolovať v prítomnosti zamestnanca prepravnej spoločnosti, o prípadných poškodeniach tovaru a balenia si vyžiadať protokol o zistených vadách, bez povinnosti prevzatia poškodenej zásielky. Reklamáciu bez zápisnice o vadách poskytovateľ neprijíma. Doručovanie zásielky sa uskutoční v pracovných dňoch, najmä medzi 08:00 a 17:00 hod.

 1. Cena doručenia tovaru

7.1. Objednávka v hodnote do 50 eur -  cena doručenia 4 eur

objednávka v hodnote od 50-70 eur - cena doručenia 3 eur

objednávka v hodnote nad 70 eur - doručenie zadarmo

 1. Odstúpenie od vybavenej objednávky /zmluvy/ 

8.1. Kupujúci je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky /zmluvy/ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru a objednaný tovar môže zaslať späť poskytovateľovi. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.


8.2. Tovar na vrátenie musí byť


 1. a) nepoškodený
 2. b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe


8.3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1. VOP, je povinný


 1. a) kontaktovať poskytovateľa so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  b) zaslať tovar naspäť na adresu poskytovateľa - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (poskytovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 2. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, prípadne poistenie)


8.4. Po splnení podmienok podľa bodov 8.2 a 8.3 VOP a po obdržaní vráteného tovaru je poskytovateľ povinný


 1. a) prevziať vrátený tovar
 2. b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem nákladov s vrátením tovaru


8.5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.2 a 8.3 VOP nebude poskytovateľ akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený naspäť na náklady kupujúceho.

 

8.6. S odstúpením od zmluvy ďalšie náklady nie sú spojené, poskytovateľovi ale vznikne nárok na náhradu škody z dôvodu použitia tovaru proti účelu.

 

8.7. Poskytovateľ zabezpečuje ochranu spotrebiteľa v postupe na uplatnenie jeho práva na odstúpenie od zmluvy a poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

 Healthshift Plus Kft. www.mbtonline.eu

 Hungary , Budapest Üllői út 5 1091:

 Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar : ..............

 Dátum objednania a dátum prijatia..............

 Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............

 Adresa spotrebiteľa ..............

 Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 Dátum ..............

8.8. Tovar sa má doručiť na adresu: 

MBT Kalvin Ter, Üllői út 5, 1091 Budapest, Hungary +36307202640

 

 

 1. Záruka a reklamácia 

9.1. Našim prvoradým cieľom je objednávky vybaviť riadne a včas, adekvátnym spôsobom, vždy k spokojnosti kupujúceho. Poznámky a reklamácie kupujúcich prijímame emailom alebo písomne na adrese poskytovateľa.

9.2. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.


9.3. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar na webstránke poskytovateľa je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil.


9.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


9.5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis zistených vád.


9.6. Kupujúcim odporúčame, aby poskytovateľa o vadách tovaru bezodkladne informovali, tovar zaslali späť poskytovateľovi.

9.7. Telefonickú reklamáciu poskytovateľ bezodkladne prešetrí a v prípade potreby urobí nápravu. Zápisnica sa vyhotoví, keď kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo s prístupom poskytovateľa k reklamácii, alebo ak okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné. Kópia zápisnice sa doručí kupujúcemu emailom.

9.8. Poskytovateľ  na písomnú reklamáciu odpovie do 30 dní. Odpoveď poskytovateľ archivuje v trvaní 3 rokov.

9.9. V prípade zamietnutia reklamácie poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Posudok poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie obsahuje identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného tovaru; popis stavu tovaru; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

9.10. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť sa obrátiť na zástupcov spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.

 1. Všeobecné ustanovenia 

10.1. Poskytovateľ je pri vykonávaní činnosti oprávnený využiť služby tretej osoby. Za protiprávne konanie takejto tretej osoby poskytovateľ zodpovedný sám.

10.2. Na neplatné a neúčinné ustanovenia VOP a zmluvy sa neprihliada, pričom ostatné ustanovenia VOP a zmluvy zostávajú v platnosti.

10.3. Neuplatnenie práva poskytovateľom neznamená vzdania sa práva. Vzdanie sa práva je platné iba písomným vyhlásením poskytovateľa.

10.4.  Sporné prípady sa zmluvné strany pokúsia urovnať mierom.

Ochrana osobných údajov 

 Healthshift Plus Kft.., na ochranu osobných údajov kladie veľký dôraz, zároveň garantuje, že kupujúcim poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre dodanie tovaru sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim v súlade s VOP a v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a okrem prepravcu a poskytovateľa webového serveru nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.

Registráciou kupujúci môže udeliť súhlas so zasielaním informácií o marketingových informáciách od poskytovateľa.

S osobnými údajmi poskytovateľ pracuje iba v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci objednávkou tovaru na webstránke poskytovateľa prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a vyúčtovania. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na písomnú žiadosť kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Poskytovateľ spracúva nasledovné kontaktné údaje kupujúcich a údaje na doručenie.

 •   meno a priezvisko kupujúceho ako príjemcu tovaru, titul
 •   adresa doručenia
 •   telefónne číslo
 •   e-mailová adresa

V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať objednávku kupujúceho. Získané osobné údaje nie sú zverejnené.

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ ďalej oznamuje, že na účely spracúvania osobných údajov využíva automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, pričom tieto prostriedky spracúvania sú využívané výlučne len na prenos osobných údajov cez územie členských štátov EU.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Sekretariát úradu

Tel. +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Fax +421 /2/ 3231 3234

Poskytovateľ informuje užívateľa o používaní cookies. Užívaním webstránky udeľujete súhlas s používaním cookies. Webstránka cookies uchováva pri vyplnení a zapamätaní údajov z formulára a košíka pri objednávke tovaru, pri prehrávaní multimediálneho obsahu, v rámci like-ovania a zdieľania obsahu a pri autentifikovaní registrovaného užívateľa.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Ako používame súbory cookie

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a údajov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.